1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 1. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA LAUTUS (turpmāk – LAUTUS),

Vienotās reģistrācijas nr. 40003554635

Juridiskā un faktiskā adrese “Gurnicas”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

Informatīvais tālrunis: 67281246, 80000288

E-pasts: info@lautus.lv

Sazinoties ar SIA LAUTUS klientu centru variet uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī dokumenta 12. punktu.

 1. Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Pielikumā Nr.1.

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fizisku personu – klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod LAUTUS jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • LAUTUS biroja apmeklētājiem;
 • LAUTUS biroja, remonta zonas, noliktavas, atkritumu šķirošanas ceha, dalīto atkritumu laukuma apmeklētāju, atkritumu pārstrādes vietas darbiniekiem, kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • LAUTUS īpašumā esošo un iznomāto teritoriju, pagalmu un piegulošās teritorijas īpašuma apsargāšanai, kur tiek veikta videonovērošana;
 • LAUTUS uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

LAUTUS rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (LAUTUS interneta mājaslapā, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LAUTUS.

 1. Personas datu apstrādes nolūki

LAUTUS apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

 • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • preču (taras) piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • komerciāliem nolūkiem, kuri veicina pakalpojumu lietošanu, reklamēšanu un izplatīšanu;
 • sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • LAUTUS apstrādā personas datus biznesa plānošanai un analīzei:
  • uzskaitei, plānošanai un statistikai;
  • datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
  • atskaišu sagatavošanai;
  • klientu aptauju veikšanai.

LAUTUS apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LAUTUS.

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

LAUTUS apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu LAUTUS saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses – lai realizētu no SIA LAUTUS un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošas LAUTUS leģitīmās (likumīgās) intereses.

LAUTUS likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz LAUTUS Klientu centru, interneta mājas lapā un elektroniski;
 • analizēt LAUTUS mājaslapas lietojuma darbību, izstrādāt un ieviest uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
 • nodrošināt vides izglītības aktivitātes;
 • nodrošināt atkritumu tvertņu uzturēšanu;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt kavētus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.
 1. Datu apstrādes noteikumi no pārziņa citam datu pārzinim

Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus LAUTUS sniedz cita juridiskā persona.

Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.

Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku.

 1. Personas datu apstrāde

LAUTUS apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LAUTUS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai LAUTUS var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, LAUTUS sadarbības partneri apstrādā LAUTUS rīcībā esošos Klienta personas datus, tad tie ir uzskatāmi par LAUTUS datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un LAUTUS ir tiesības nodot šiem sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

LAUTUS sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar LAUTUS prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei LAUTUS uzdevumā.

 1. Personas datu aizsardzība

LAUTUS aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LAUTUS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 1. Personas datu saņēmēju kategorijas

LAUTUS neizpauž Klienta personas datus trešajām personām vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
 • rēķinu piegāde Klientam;
 • pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktajā kārtībā un apjomā pēc viņu pamatota pieprasījuma;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LAUTUS likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs LAUTUS likumīgās intereses.
 1. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

LAUTUS nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

LAUTUS glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LAUTUS vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 1. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt LAUTUS piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt LAUTUS veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LAUTUS likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LAUTUS pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē LAUTUS Klientu centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • attālināti, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LAUTUS vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LAUTUS pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

LAUTUS atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē,  elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

LAUTUS nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 1. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot LAUTUS pakalpojumu pieteikšanas formās, LAUTUS interneta lapā, zvanot uz Klientu centru 80000288, rakstot uz e-pastu info@lautus.lv  vai klātienē Klientu centrā.

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Pielikums Nr.1.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 80000288, rakstot uz e-pastu info@lautus.lv vai klātienē Klientu centrā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 1. Saziņa ar Klientu

LAUTUS veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, mājas lapā www.lautus.lv )

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi LAUTUS veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu vai preces (piemēram, atkritumu tvertnes) maiņu , informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) – LAUTUS var pārliecināties par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem:

 • Telefona zvans: Klienta līguma Nr.; Klienta Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • E-pasts:  ; Klienta līguma Nr.; Klienta Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • Klātienē: personu apliecinošs dokuments;
 • Pasta sūtījumi;
 • Kontaktpersonas – pārdevēji.
 1. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par LAUTUS un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) LAUTUS veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu LAUTUS un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot, LAUTUS pakalpojumu pieteikšanas formās, LAUTUS un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi www.lautus.lv ;
 • zvanot uz Klientu centru 80000288;
 • klātienē Klientu apkalpošanas centrā;

LAUTUS pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

 1. Sīkdatņu izmantošana

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com.

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai:

 • atpazītu jaunus vai agrākos Klientus;
 • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
 • anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus mūsu piedāvātos pakalpojumus Jūs esat meklējis;
 • nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;
 • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
 • analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām.

Mēs sadarbojamies ar trešām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu mūsu mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē.

LAUTUS mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko LAUTUS nenes atbildību.

 1. Citi noteikumi

LAUTUS ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot LAUTUS mājaslapā, norādot rēķinos.

 

Pielikums Nr.1

LAUTUS Privātuma politikas pielikums Datu kategorijas

Nr. Datu kategorija Piemēri
1. Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs
2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3. Īpašo kategoriju dati (sensitīvie) invaliditātes pazīme
4. Klienta kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
5. Klienta dati klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, klienta numurs
6. Piegādātāja dati piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs
7. Klienta profilēšanas dati piederība kategorijai, segments, (profilēšanai tiek ņemta vērā klienta datu analīzes atļauja)
8. Pakalpojuma dati pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide,
atlaides beigu termiņš
9. Pakalpojuma līguma dati līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
10. Darījuma dati darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma ierīkošanas informācija
11. CRM aktivitātes dati (1) aktivitātes numurs, veids, datums, kategorija, īpašnieks
12 Komunikācijas dati ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss
13. Preces pirkuma dati preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces
saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, aprīkojums
14. Pakalpojuma pirkuma dati pirkuma informācija – klienta pasūtījumi, pirkumi, pieteikumi, kas piesaistīti pie līguma; pakalpojuma sniegšanas adrese
15. Dalītā maksājuma dati dalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks
16. Preces nomas (ar izpirkuma tiesībām) dati nomas maksājuma datums, ikmēneša maksājums, nomas numurs
17. Maksātspējas pārbaudes dati statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss
18. Norēķinu dati norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
19. Klientu aptauju dati aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
20. LAUTUS interneta lapā veiktās darbības IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks
21. Fotogrāfijas un attēli fotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums
22. Video dati video no klientu pasākumiem, videonovērošana LAUTUS objektos, ierakstīšanas datums
23. Sarunu ierakstu dati LAUTUS klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks
24. Piekrišanu informācija (2) klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots
25. Atrašanās vietas dati (3) Konteineru atrašanās adrese

 

* Piemēri neietver izsmeļošu attiecīgajā datu kategorijā ietilpstošo datu uzskaitījumu.

(1) CRM (Customer Relationship Management) – klientu attiecību vadības sistēma.

(2) Piekrišana – klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši LAUTUS sniegtajai informācijai.

(3) Atrašanās vietas dati – dati, kas tiek apstrādāti elektroniski uzskaites sistēmās.