Lautus ikvienā posmā raugās uz nākotni, lai nodrošinātu ilgtspējīgu uzņēmuma darbību, rūpētos par vidi, sniegtu atbalstu sabiedrībai stratēģijā definētajās prioritārajās jomās. Ilgtspējīga attīstība un atkritumu apsaimniekošanas jautājumi ir neatņemama Lautus uzņēmumu ikdienas darbības sastāvdaļa.

Pievilcīgs darba devējs

Lautus ieklausās darbinieku viedoklī un ik gadu veic iekšējo anketēšanu, kā arī vienmēr ir atvērts jaunām idejām un gatavs atbildēt uz papildus jautājumiem. Darbinieku ieteikumi mūs motivē censties vēl vairāk, uzlabojot darba apstākļus un darba vidi.

Vienlīdzība

Lautus ir par vienlīdzīgu, godīgu un cieņas pilnu attieksmi pret citiem. Mēs nepieļaujam mobinga un bosinga izpausmes savā darba vietā un ārpus tās. Lēmumi par pieņemšanu darbā, iecelšanu amatā, apmācībām, kompensācijām un paaugstinājumu amatā tikai un vienīgi pamatojas uz kvalifikāciju. Esam pret diskriminējošu rīcību attiecībā pret citādu tautību, dzimumu, vecumu, atšķirīgām fiziskajām spējām, seksuālo orientāciju, politisko, filozofisko vai reliģisko pārliecību.

Vide

Lautus darbinieki ievēro pieejamo resursu taupīšanas principus, kā piemēram, apgaismojuma izslēgšanu, izejot no telpas, lieku ūdens netecināšanu, automašīnas dzinēja izslēgšanu, ilgstošas dīkstāves laikā, elektroiekārtu atvienošanu no strāvas, kad tās netiek lietotas, drukāšanas nepieciešamības izvērtēšanu u.c. Ikdienā izmantojam filtrēto krāna ūdeni, nevis pudelēs pildīto, kā arī, protams, šķirojam, ne tikai klientu, bet arī savus atkritumus. Sekojam līdzi arī oglekļa emisijas mazināšanas procedūrām. Galvenajai Lautus biroja ēkai ir uzstādīti saules paneļi, lai vēl vairāk samazinātu radīto CO2 emisiju apjomu. Energoefektivitātes uzlabošana ne tikai rada nozīmīgus ieguvumus videi, bet arī palīdz samazināt ekspluatācijas izmaksas mums pašiem.

Lautus kontrolē un pastāvīgi uzlabo pakalpojumus, lai apmierinātu klientu vajadzības, saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un citām prasībām, un pārvalda atkritumu un otrreizējo izejvielu apsaimniekošanu iespējami labākajā veidā visos produkta dzīves cikla posmos, kā arī samazina negatīvo ietekmi uz vidi no pašu aktivitātēm un veicina sabiedrības izglītošanu atkritumu šķirošanas jautājumos.

Lautus darbības procesi ir sertificēti atbilstoši ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasībām.

Cilvēktirdzniecības un piespiedu darba novēršana

Lautus iestājas pret piespiedu darbu, tai skaitā nelabprātīgu cietuma darbu, darbu bez atlīdzības, parādu verdzības darbu, militāru darbu, verdzības darbu vai jebkāda veida cilvēktirdzniecību visās savās darbībās.

Valstī noteikto likumu ievērošana

Lautus stingri ievēro visus spēkā esošos likumus attiecībā uz darba stundām, darba samaksu, tai skaitā attiecībā uz minimālo algu, virsstundām un pabalstiem. Strādājošie brīvi var pārtraukt savas darba attiecības, iepriekš paziņojot par to saprātīgā laika periodā.

Bērnu darba aizliegšana

Lautus nenodarbina personas, kuras jaunākas par 16 gadiem un neatbalsta jebkāda veida bērnu ekspluatāciju. Darbiniekus, kuri jaunāki par 18 gadiem, neliek strādāt bīstamos un smagos darbos, kas varētu negatīvi ietekmēt viņu veselību un drošumu.

Drošība

Lautus apņemas nodrošināt drošu darba vidi, kurā nepastāv vardarbība, personas aizskaršana, iebiedēšana un cita nedrošība vai traucējoši apstākļi, lai mazinātu nelaimes gadījumu vai traumu risku un riskus, kas varētu radīt kaitējumu nodarbināto drošībai un veselībai. 2023. gadā esam parakstījuši “Misija nulle” hartu un drošības jautājumiem pieejam aizvien nopietnāk.

Lautus darba drošība un ugunsdrošība atbilst visiem spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem. Tā ietver atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanu strādājošiem, ieviešot drošības procedūras un apmācību programmas par darba vides riskiem, un nodrošinot, lai būtu spēkā politikas un procedūras, kādas piemērojamas ārkārtas situācijām.

Atbalsta sniegšana

Lautus katru gadu Ziemassvētku laikā veic ziedojumu kādai organizācijai, kurai tas ir ļoti nepieciešams.